Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

ÅI har skickat in ett yttrande över remissen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet. ÅI är generellt positiva till förslagen i skrivelsen som syftar till att föreslå åtgärder för att ytterligare förebygga och förhindra brottslighet inom avfallsområdet med fokus på avfallshanteringens koppling till organiserad brottslighet.  

Vi ser det emellertid som mycket allvarligt att man avfärdar kontantförbudet som en del av lösningarna för att få stopp på metallstölder som är en stor del av den ekonomiska brottsligheten kring avfall och som får stora konsekvenser för samhället.

Sammanfattande synpunkter

ÅI föreslår att kontantförbud införs som en del i verktygslådan för att förhindra organiserad brottslighet.

ÅI föreslår att det införs en formell beslutsprocess för när avfall slutar att vara avfall för att öka förutsebarheten för både myndigheter och verksamhetsutövare och därmed undvika onödiga utredningar om miljöbrott.

ÅI tillstyrker att förslaget om införande av krav på A-skylt för yrkesmässiga tillståndspliktiga avfallstransporter samt en sanktionsbestämmelse kopplad till kravet på A-skylt.

ÅI tillstyrker att de särskilt utpekade länsstyrelserna även får ansvar för tillsyn i fråga om nationella avfallstransporter.

ÅI tillstyrker de föreslagna lagändringarna som syftar till att förenkla myndigheternas åtkomst till uppgifter.

ÅI föreslår att den kommunala miljötillsynen, där anmälan av C-verksamheter ingår, för avfalls- och återvinningsanläggningar överflyttas till länsstyrelserna. Vi anser att tillsynsansvaret för avfallsverksamheter bäst organiseras under staten via länsstyrelserna.

ÅI föreslår att vägledningar för offentliga upphandlingar av avfallstjänster ses över för att säkerställa att rätt krav ställs på avfallsentreprenörer och för att säkerställa kontroll av att upphandlingskraven efterlevs.

ÅI föreslår att ett grundkrav ska vara att avfallsentreprenören är certifierad enligt ISO 14 001 eller liknande.

ÅI föreslår att det utarbetas ett nationellt kompetensutvecklingsprogram i samarbete mellan berörda myndigheter och återvinningsbranschen.