ÅI:s avstyrker förslaget om generell rätt till kommunal avtalssamverkan

ÅI avstyrker att det föreskrivs en generell rätt till kommunal avtalssamverkan som inte avser myndighetsutövning. Vi delar inte utredningens bedömning att det finns ett behov av ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen.

ÅI ser mycket allvarligt på förslaget som riskerar att skapa osund konkurrens i en sådan utsträckning att det slår undan fötterna på en hel bransch – en bransch som dessutom i andra sammanhang lyfts upp som en avgörande pusselbit för samhällets förändring mot en mer cirkulär ekonomi. Dessutom är det många års samverkan mellan kommuner och privata aktörer som byggt upp dagens system, som även framhålls som ett internationellt föredöme och som genererar miljöteknikexport.

När det gäller en generell rätt till avtalssamverkan utanför myndighetsutövningen ser vi särskilt stora risker med detta för återvinningsbranschen. En sådan möjlighet riskerar att ytterligare förskjuta balansen mellan kommunerna och deras kommunala renhållningsbolag på ena sidan och de privata återvinningsföretagen på den andra. 

Vi konstaterar att det förslag till generellt undantag från lokaliseringsprincipen som nu lagts fram i utredningen kommer att ge kommuner möjlighet att delta i andra kommuners upphandlingar. Kommuner och kommunala bolag har konkurrensfördelar genom att de inte har samma lönsamhetskrav som privata aktörer samt att de har en monopolverksamhet att falla tillbaka på. Detta innebär att den privata sektorn kommer att konkurrera med kommunala bolag som inte kan gå i konkurs.

Kommuner kan erbjuda ett underpris för att sedan vid årets slut överföra medel från annan kommunal verksamhet, sk korssubventionering, vilket visat sig mycket svårt att förhindra. Förslaget kommer därför att innebära en dramatisk försämring för privata återvinningsbolags möjlighet att konkurrera om dessa uppdrag och att utnyttja befintliga återvinningsanläggningar. 

Den brist på konkurrensneutralitet som redan finns har återvinningsbranschen under lång tid påpekat i olika sammanhang och förra året uppmärksammades detta även i de nordiska konkurrensmyndigheternas rapport ”Competition in the Waste Management Sector – Preparing for a Circular Economy”. I rapporten konstateras att det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens inom återvinningssektorn och att införandet av marknadslösningar kan skapa möjligheter till nya och innovativa lösningar som kan medföra kostnadsbesparingar, minska resursbristen och generera en totalt sett ökad effektivitet inom avfallshanteringstjänster. 

I rapporten identifierar konkurrensmyndigheterna också tre huvudorsaker till den bristande konkurrensneutraliteten i återvinningsbranschen varav en är de otillbörliga fördelar som kommunala bolag har jämfört med privata företag. I sin rapport presenterar konkurrensmyndigheterna även ett antal rekommendationer. När det gäller problemen med konkurrensneutraliteten föreslås bland annat att regelverket avseende kommuners deltagande i marknader i så hög grad som möjligt bör sträva efter att säkerställa neutraliteten. Utredningens förslag att införa ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen går därför helt stick i stäv med de rekommendationer som konkurrensmyndigheterna har föreslagit om att kommunernas deltagande på konkurrensutsatta marknader bör begränsas.