ÅI:s remissvar på utredningarna “Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall” samt “Icke farligt byggnads- och rivningsavfall”

Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter på de två utredningarna ”Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem” och ”Icke farligt byggnads- och rivningsavfall”.

ÅI:s huvudsakliga synpunkter:

Avfallsstatistik för icke farligt avfall:

 • Utvecklingen av avfallsstatistiken bör sättas i ett bredare sammanhang och bidra till att driva på och följa upp utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, t ex kopplas till användning av återvunna råvaror, produkter baserade på återvunna råvaror, marknad för återanvändning mm.
 • Vi föreslår att det skapas ett separat statistiksystem, åtskilt från spårbarhetssystemet för farligt avfall, med målet att följa upp utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.
 • SCB bör få huvudansvaret för all statistikinsamling som rör avfall och cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket bör vara stödjande expertmyndighet.
 • Ansvaret för insamling av data om hushållsavfallet bör föras över till SCB.
 • ÅI tillstyrker förslaget att A-, B- och C-verksamheter ska rapportera in i systemet, men vill särskilt peka på behovet av styrmedel som ställer krav på avfallslämnarna att sortera ut avfallet för återvinning högre upp i avfallshierarkin. Risken för dubbelrapportering behöver också utredas.
 • Rapportering av uppkommet bygg- och rivningsavfallet bör kompletteras med rapporteringskrav vid bygg- och rivningslov.
 • Sekretessfrågan måste få ökat i fokus och förtydligas i utvecklingen av statistiksystemet.
 • Redovisning av hushållsavfall och hushållsliknande avfall bör hållas isär i statistiken.
 • Avfallshantering och partihandel med skrot bör inte ingå som egen kategori i redovisningen av uppkommet avfall utan rapporteras på de branscher där avfallet uppkommer.

Spårbarhetssystem för farligt avfall:

 • Vi välkomnar förslaget att införa ett spårbarhetssystem för farligt avfall och föreslår att arbetet snarast initieras enligt förslag F1, som innebär att även avfallslämnarna ska rapportera.
 • Utveckla spårbarhetssystemet som ett separat system skilt från avfallsstatistiken för icke farligt avfall.
 • Sekretessfrågan behöver belysas ytterligare
 • Undersök hur hanteringen av farligt gods kan integreras
 • Farligt avfall från alla små företag ska hanteras lika och på ett konkurrensneutralt sätt för alla återvinningsföretag, dvs ingen skillnad om företag lämnar farligt avfall på en ÅVC. Gör det obligatoriskt för alla företag att ha ett avtal med ett återvinningsföretag.

Styrmedel för ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall:

 • Naturvårdsverkets bedömning att återvinningsmålet på 70 procent uppnås genom att även C-klassade avfallsanläggningar rapporterar in sina avfallsmängder och att inga andra styrmedel behövs är alldeles för passivt.
 • Regeringen bör ta ett helhetsgrepp om mål och styrmedel för bygg- och rivningsavfall. En utredning bör tillsättas som tar fram konkreta, genomförbara styrmedel för att öka materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Detta bör inkludera även lättare fraktioner.

ÅI och återvinningsföretagen vill gärna vara med på ett tidigt stadium i den fortsatta utvecklingen av både avfallsstatistiksystem, spårbarhetssystem för farligt avfall och styrmedel för bygg och rivningsavfall.