ÅI:s remissvar på utredningen Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter på utredningen ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi”.

ÅI anser att det är en brist att utredningen inte gavs möjlighet att lägga förslag som driver på en ökad och högvärdig användning av återvunna råvaror, t ex kriterier för design samt förslag till etablerandet av nationella mål för användning av återvunnet material i olika produkter.

Ytterligare en åtgärd som skulle behövas är ökad standardisering inom en rad material- och produktområden.  Om Sverige inte vill riskerar att hamna på efterkälken måste en nationell strategi för cirkulär ekonomi införas som är betydligt bredare och som säkerställer att uttjänta produkter och material utnyttjas på ett högvärdigt sätt i nya produkter. Återvunna råvaror måste börja ses som en resurs och hanteras därefter. 

Vi ställer oss positiva till förslaget om en delegation vid Näringsdepartementet och betonar vikten av att en bredd av aktörer ingår i en sådan delegation, inte minst representanter från näringslivet. Vi delar bedömningen att regeringen bör lyfta omställningen till cirkulär ekonomi till en strategisk nivå. Förslaget till en delegation är, som utredningen också understryker, inte ett färdigt förslag och det behöver bearbetas ytterligare. För att en delegation ska lyckas med sitt uppdrag är det viktigt att mandat, roll och syfte är förankrat. 

Det är bra att utredningen understryker behovet av att se en utveckling mot en cirkulär ekonomi som i första hand en näringspolitisk fråga. Utredningens förslag är dock alldeles för begränsade och tar inte det helhetsgrepp om den cirkulära ekonomin som hade behövts. Åtgärder för en cirkulär ekonomi måste främst fokusera på de stora materialflöden som finns inom industrin. Att endast sätta fokus på hushållens materialflöden begränsar implementeringen av cirkulär ekonomi.