ÅI:s synpunkter på regeringens förslag om utveckling av producentansvaret

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över förslaget om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaret. Vi är positiva till att ansvaret för insamlingen av hushållens avfall inte kommunaliseras men vi ser ett stort behov av att säkerställa transparensen i den kommunala redovisningen för att undvika konkurrenshämmande korssubventionering i det nya systemet.

– Det är inte självklart att 60 procent av hushållens förpackningsavfall bör hämtas från bostadsfastigheter. Ofta är det bra men i stan kanske det inte går av utrymmesskäl och på glesbygden kanske man har andra, bättre rutiner. Vår erfarenhet är att den fastighetsnära insamling inte självklart bidrar till större och renare avfallsströmmar, säger Viveke Ihd, chef för hållbar återvinning och cirkulär ekonomi på Återvinningsindustrierna.

–Idag finns ca 50 000 civilrättsliga avtal som omfattar fastighetsnära insamling och det saknas en ordentlig analys av vad som ska hända med dessa avtal. Vi önskar naturligtvis att denna möjlighet ska finnas kvar i det framtida systemet. Vi kan också konstatera att siffran på 98 miljoner kronor som regeringen uppger för drift, kärlbyte mm är alldeles för låg, säger Viveke Ihd.Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter. Vi:

  • Tillstyrker grundprincipen att producentansvaret ligger kvar och att det inte föreslogs en kommunalisering,
  • Delar departementets bedömning att det nya systemet ger bättre förutsättningar för en mer rättvisande bild av måluppfyllelsen.
  • Avstyrker förslaget om att 60 %, eller mer, av hushållens förpackningsavfall ska hämtas från bostadsfastigheter eftersom det råder osäkerhet vad gäller den faktiska nyttan, dvs större och renare avfallsströmmar
  • Saknar en djupgående finansiell konsekvensanalys vad den fastighetsnära insamlingen skulle kosta exempelvis vad gäller drift, inköp av kärl mm.
  • Saknar en miljömässig konsekvensanalys beträffande logistiken
  • Stödjer förslaget att både kommuner och privata företag måste ha tillstånd för att driva ett insamlingssystem.
  • Saknar en analys hur de ca 50 000 civilrättsliga avtal som omfattar fastighetsnära insamling, ska tillvaratas i det föreslagna systemet. 
  • Ser en risk i att det eftersträvade förtydligandet av rollfördelningen mellan kommunen och de privata återvinningsföretagen uteblir. Anser därför att det är av yttersta vikt att främja och säkerställa transparensen i den kommunala redovisningen, för att undvika att även det nya systemet blir underlag för konkurrenshämmande korssubventionering
  • Tillstyrker förslag att förpackningar och returpapper som är verksamhetsavfall även skall kunna samlas in av andra aktörer än de som ingår i de godkända insamlingssystemen.
  • Avstyrker förslaget att Naturvårdsverket skall ha uppgifter om alla yrkesmässiga kunder som insamlingen sker hos. Dessa uppgifter bör istället samordnas med Naturvårdsverkets arbete med den årliga avfallsstatistiken som just nu utreds inom verket.

Läs hela remissvaret: