Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

Några viktiga delar i delbetänkandet som vi speciellt vill kommentera;

– Mängden bygg- och rivningsavfall kan minimeras genom ökad återanvändning och återvinning. För att nå avfallsmålet och minimera bygg- och rivningsavfall är återvinning och återanvändning centralt.

– Incitament behövs för att öka efterfrågan av byggprodukter som kan återanvändas och återvinnas.

– Användningen av återvunnet material och produkter måste stimuleras ytterligare, inom både offentlig och privat upphandling.

– Återvinningsföretag behöver involveras tidigare i planeringsprocesser vid byggande och rivning för att en optimal sortering och återvinning ska möjliggöras.

– Återvinning och ökad användning av returråvaror underlättas av giftfria materialkretslopp och bättre spårbarhet av farliga kemikalier i produkter. Återvinningsföretagen bidrar till att avgifta material och produkter.

– För att minska spridningen av farliga ämnen krävs att alla aktörer i leverantörskedjan får tillgång till tillförlitlig information om farliga ämnen i byggprodukter.