En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över slutbetänkande SOU 2022:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden.

Sammanfattande synpunkter på utredningens förslag
• ÅI avstyrker platsvalsregeln då klimatperspektivet redan hanteras inom ramen för lokaliseringsprincipen och i MKB-processen.
• ÅI tillstyrker utredningens bedömning om att en avvägningsregel för klimatnytta inte bör införas.
• ÅI tillstyrker att transportvillkor tydliggörs i tillståndsprocessen då det kan öka förutsebarheten i tillståndsprocessen. • ÅI föreslår att infrastrukturen för stickspår för järnväg utreds då det finns ett gemensamt intresse hos samhälle och näringsliv att öka möjligheterna för företagen att överföra godstransporter från väg till järnväg.
• ÅI föreslår att återvinning tydligare lyfts som en samhällsviktig klimatreducerande verksamhet och att återvinningsanläggningar bättre skyddas i den fysiska planeringen inom ramen för Plan- och bygglagen.

Ladda ner hela yttrandet nedan