Ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar, NV-01468-22.

En välfungerande insamling och återvinning av förpackningar innebär ett minskat uttag av nya
råvaror och därmed en bättre resurshushållning. Det i sin tur bidrar till den gröna omställningen
och till att uppfylla klimatmålen. Rimliga ersättningsnivåer är centrala för att behålla en hög miljö och
klimatambition.

Vår förhoppning är att kommunerna kommer att upphandla privata företag för att sköta
förpackningsinsamlingen inom ramen för det nya insamlingssystemet. Det är dock osannolikt att
den föreslagna ersättningen till kommunerna kommer att vara tillräckligt hög för att seriösa
återvinningsföretag ska ha möjlighet att utföra tjänsten. Det är viktigt att ersättningsmodellen inte
driver mot att upphandlande kommuner väljer oseriösa aktörer utifrån att endast de kan erbjuda
tjänsterna till den ersättning som utgår.

Vi noterar att de förslag till ersättning som lämnats in av Avfall Sverige och Svenskt
Producentansvar AB bygger på kostnader från slutet av 2021 och att avfallsindex ökat sedan dess.
Vi vill peka på att ersättningarna endast är tänkta att täcka ett bassystem som inte kommer att
täcka alla kunders behov av hämtning, utifrån hur soprum är organiserade. Detta kan påverka
avfallshanteringen negativt. Det är viktigt att systemet blir flexibelt och att det är möjligt för
kommunerna att finansiera eventuella extratömningar när soprummen blir överfulla.

En annan viktig aspekt är att återvinningsföretagen även fortsättningsvis måste kunna erbjuda
sidotjänster med separat finansiering från de fastighetsägare som önskar upphandla detta. Det
kan exempelvis handla om avfallsstatistik och städning av soprum.

Utöver att vi anser att ersättningsnivåerna bör ligga på en rimlig nivå för att säkerställa en väl
fungerande insamling även fortsättningsvis, så anser vi också att de bör genomgå en regelbunden
indexuppräkning.

Ladda ner remissen nedan