EU:s förpackningsförordning

Återvinningsindustrierna har skickat in ett inspel till regeringen inför förhandlingen av en ny förpackningsförordning i EU.

En ökad återvinning av förpackningar och användning av återvunnet förpackningsmaterial är en viktig
del i den gröna omställningen och för övergången till en fossilfri cirkulär ekonomi. En reviderad
lagstiftning bör innebära ambitiösa mål för insamling och återvinning, liksom kvotplikt för minsta
andel återvunnet material. Det är viktigt att lagstiftningen driver på en cirkulär återvinning, dvs. att
förpackningarna återvinns många gånger och till högkvalitativa nya material. Detta gäller även
förpackningar som sätts på marknaden för återanvändning. Det bör övervägas att införa en definition
av begreppet högkvalitativ återvinning.

För att säkerställa att så stor andel av de förpackningarna som sätts på marknaden som möjligt
återvinns krävs en välfungerande insamling med höga mål. Regler för insamlingssystem bör
utformas för att säkerställa att även kommersiella aktörer kan samla in material.
Höga mål för återvinning är viktigt för att säkerställa att förpackningar går till materialåtervinning.
Kommissionen bör ges bemyndigande att se över återvinningsmål för att ta hänsyn till
marknadsutveckling. Det är vidare viktigt att metoder för beräkning av återvinningsmål utformas på
ett sätt som säkerställer hög materialåtervinningsgrad.

Kvotplikt är ett viktigt styrmedel för att öka efterfrågan på återvunnet material. Det är viktigt att
det ges bemyndigande för kommissionen att ändra målnivåerna för kvotplikt utifrån marknadens
utveckling.

Märkning som möjliggör sortering och materialåtervinning bör harmoniseras på EU-nivå.
Märkningen bör inte göras med färg eller bläck som försvårar återvinningen.

Kraven i förordningen bör utformas så att de är tydliga, genomförbara och möjliga att tillsyna. Krav
som inte kan följas upp bör ses som vägledande och passar bättre bland skälen än i lagtexten.
Det är viktigt att förpackningar utformas för återvinningsbarhet, då möjligheten att återvinna en
förpackning ofta avgörs redan i designfasen. Viktiga aspekter är separerbarhet och att förpackningen
är tillverkad av monomaterial (ej blandade material). Det bör övervägas att införa generella kriterier
för återvinningsbarhet i det reviderade lagförslaget, snarare än att detta ska läggas fram i delegerade
akter.

Ladda ner inspelet nedan