Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

ÅI ser positivt på många av förslagen i EU:s engångsplastdirektiv och förslagen till åtgärder för en hållbar plastanvändning. Särskilt viktiga är förslagen om att öka förpackningars återvinningsbarhet och användningen av återvunnen plast. Dessa förslag kommer att förbättra förutsättningarna för att plast ska cirkulera mer resurseffektivt och är viktiga för att skapa en hållbar plastanvändning. Nedan sammanfattas ÅI:s synpunkter och förslag. Remissen finns att ladda ner i sin helhet längst ner på denna sida.

Krav på återvunnet material i dryckesflaskor och plastförpackningar

 • ÅI tillstyrker kravet på att dryckesflaskor och plastförpackningar av PET ska innehålla 25 procent återvunnen plast och att engångsförpackningar ska innehålla 30 procent återvunnen plast.
 • ÅI föreslår att Regeringen ställer krav på marknaden att på sikt öka andelen återvunnen plastråvara ytterligare, i både plastförpackningar och relevanta plastprodukter.


Krav på att en förpackning ska gå att materialåtervinna

 • ÅI tillstyrker införandet av kraven om återvinningsbar förpackning i 38 a § som tydliggör att en förpackning ska gå att materialåtervinna, samt definierar vad som bör räknas som återvinningsbar förpackning.
 • ÅI föreslår att Regeringen och Naturvårdsverket driver på cirkulära designkrav på EU-nivå och nationellt om att plastförpackningar och plastprodukter ska tillverkas av standardiserade plaster och att blandmaterial ska undvikas i möjliga mån. Flerskiktsplaster bör främst användas när återvunnen plast läggs in som ett skikt innanför jungfrulig plast.


Förbud mot oxo-nedbrytbar plast

 • ÅI tillstyrker förslaget om ett förbud mot oxo-nedbrytbar plast.


Retursystem för alla plastflaskor och metallburkar

 • ÅI tillstyrker förslaget om att retursystemet ska inkluderar alla plastflaskor och metallburkar.
 • ÅI föreslår att det svenska retursystemet ska ställa krav på, alternativt tillämpa ett differentierat avgiftssystem, för att lämpliga plaster och plastkvaliteter ska användas inom systemet. Detta för att systemet ska styra producenterna mot maximalt återvinningsbara förpackningar.
 • ÅI föreslår att krav ställs på att det svenska retursystemet ska samarbeta med det danska så att alla danska flaskor och burkar fungerar och kan återvinnas inom ramen för det svenska retursystemet.


Krav på att korkar och lock ska vara fästa vid en dryckesbehållare under hela användningen

 • ÅI tillstyrker införandet av krav på att korkar och lock ska vara fästa vid en dryckesbehållare under hela användningen.
 • ÅI föreslår att Regeringen driver på ett införande av designkrav på EU-nivå om att korkar ska vara tillverkade i samma material som dryckesbehållaren, alternativt lätta att separera från förpackningen med befintlig återvinningsteknik.


Införande av producentansvar och städkostnader för enskilda plastprodukter

 • ÅI avstyrker förslaget om införandet av producentansvar för enskilda plastprodukter.
 • ÅI tillstyrker förslaget om införandet av straffansvar för ringa nedskräpning.