Grovavfall och farligt avfall

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall.

Återvinningsindustrierna tillstyrker förslaget till författningsändringar som Naturvårdsverket föreslår i sin
skrivelse.

Naturvårdsverket konstaterar i sin rapport att ”Det finns privata aktörer vars verksamhet inkluderar
insamling av föremål för återbruk, men som anser att de inte kan utveckla sina affärsidéer fullt ut eftersom
de enligt nuvarande lagstiftning enbart kan hämta föremål som kan återbrukas direkt. Om det inte kan
säkerställas att det som hämtas inte är avfall kan sådan verksamhet inte bedrivas annat än på uppdrag av
kommunen. För att underlätta såväl återanvändning som förberedelse för återanvändning och sträva
mot cirkulära modeller kan det finnas anledning att underlätta för privata aktörer att verka inom detta
område.”

Vi delar Naturvårdsverkets bild. En ökad möjlighet för privata aktörer att erbjuda insamling av grovavfall
kan underlätta återanvändning och förberedelse för återanvändning och bidra till cirkulära lösningar.
I regeringens handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi i Sverige lyfts behovet av att använda
material och produkter så länge som möjligt och en ökad återanvändning fram som en åtgärd för att
minska avfallsmängderna. Vidare konstateras att styrmedel behöver införas för att främja affärsmodeller
ur ett företagsperspektiv.

Vi ser att privata aktörer har en viktig roll att spela för att öka återanvändningen, inte minst genom nya
affärsmodeller. Men för att detta ska kunna uppnås krävs en öppnare marknad för insamling av grovavfall,
med tydliga regler. Utifrån detta efterlyser vi en grundligare analys och, vid behov, förslag på
författningsändringar för att underlätta återanvändning av grovavfall.

Vår bedömning är att det krävs ändringar i såväl miljöbalkens 15 kap. som i avfallsförordningen för att
underlätta för privata aktörer att verka inom området (se förslag till ändringar nedan). Såväl analys som
författningsförslag saknas i Naturvårdsverkets rapport. Sådana åtgärder är viktiga för att nå etappmålet om
kommunalt avfall.