Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Återvinningsindustrierna har svarat på remissen av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Generellt är vi positiva till slutsatserna i Naturvårdsverkets analys av de bakomliggande orsakerna till att resurshanteringen av massor idag ofta brister vad gäller cirkulär och effektiv användning. Vi ser också i stora drag positivt på de förslag till åtgärder som Naturvårdsverket har presenterat som botemedel mot bristerna i hanteringen.

Emellertid anser vi att vissa frågor kan behöva förtydligas. Bland annat vill vi påminna om att kommande vägledningar behöver rikta sig till både verksamhetsutövare och myndigheter för bästa genomslagskraft och för att vägledningarna ska bli tydliga. Vi föreslår också att avfallshierarkin ska förtydligas för massor i det fortsatta arbetet och att nationella end of waste kriterier bör utformas för vissa typer av massor, såsom exempelvis ballast. Ytterligare ett förslag är att problematiken med risk för kväveläckage vid hantering av entreprenadberg från tunnelsprängning bör ingå som en del i ett fortsatt vägledningsarbete.

– I ett resurseffektivt samhälle måste vi ta vara på avfallet så effektivt som möjligt samtidigt som avfallet måste vara kvalitetssäkrat. Det är också viktigt att kommande vägledningar behöver rikta sig till både verksamhetsutövare och myndigheter för att få bästa genomslagskraft, säger Viveke Ihd, vd, Återvinningsindustrierna.