Inspel kring spårbarhet av farligt avfall

Systemet för spårbarhet av farligt avfall har nu varit i gång i två år. Vi ser nu att det finns anledning
att se över och korrigera systemet för att säkerställa att den statistik som rapporteras in är korrekt. Vi
ser att några mindre justeringar skulle kunna ge stora effekter. Återvinningsindustrierna har därför skickat in ett inspel med förslag till förbättringar till regeringskansliet.

En viktig utmaning är att alltför få verksamhetsutövare som hanterar farligt avfall har anslutit sig till
systemet. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket har 39 000 unika verksamhetsutövare rapporterat
kring spårbarhet av farligt avfall. Detta är endast en bråkdel av de verksamheter som hanterar farligt
avfall i någon form, såsom spilloljor, lysrör eller lösningsmedel. Vi anser dels att det är viktigt att det
säkerställs att allt farligt avfall rapporteras för att nå en korrekt statistik och rapportering till EU.
Rapporteringen kan också användas som underlag för tillsyn och en korrekt rapportering kan tidigt
stävja avfallsbrottslighet så att inte farligt avfall går under radarn. Tillsynsmyndigheterna bör
kraftsamla på att följa upp de som inte rapporterar in i avfallsregistret. Med föreslagna förändringar
kan tillsynen prioritera på att följa upp avfallslämnare som inte rapporterar in i avfallsregistret
överhuvudtaget.


Flera medlemsföretag inom Återvinningsindustrierna har också lyft fram vissa problem med dagens
regler som innebär att de företag som försöker göra rätt missgynnas. Vi anser att det finns enkla
lösningar som kan åtgärda de problemen.

  1. Förläng tiden för inrapportering, från 2 till 30 dagar, för att undvika att uppgifter måste rättas
  2. Undvik dubbelrapportering av farligt avfall
  3. Ge Naturvårdsverket i uppdrag att tillsynsvägleda och utbilda tillsynsmyndigheter

För mer information, ladda ner hela inspelet nedan