Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Att kommunalisera avfallsströmmen returpapper motsäger PPP, Polluter Pays Principle, vilket är en av grunderna i EU:S miljöregelverk, Article 191 TFEU. Förslaget innebär att alla som har ett hushållsabonnemang kommer att betala via avfallstaxan, oavsett om man har returpapper, eller inte.

Förslaget motsäger också Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi då vi är övertygade om att materialåtervinningen kommer att minska. Vidare kommer både insamlingen och avfallstaxan att variera stort över landet. I glesbygden kommer knappt någon insamling alls att ske utan tidningar hamnar i hushållsavfallet som förbränns. Tvärtemot dagens system som är lika över landet, oavsett kommunens storlek och resurser.

Vi har dock förstått att en kommunalisering är oundviklig, trots att konsekvensanalys helt saknas. Vi anser däremot att det nuvarande systemet ska fortgå till den 1 januari 2024, i samband med införandet av obligatorisk matavfallsinsamling.

Vi avstyrker förslaget att kommunen ska få meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper. Det frivilliga producentansvaret för kontorspapper måste bibehållas i dess nuvarande form, dvs att inte vara ett kommunalt ansvar, för att inte förstöra ett fungerande system.

Möjligheten för privata återvinningsföretag att hämta returpapper som uppkommer i verksamheter måste finnas kvar i dess nuvarande form.