Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program

Den nationella avfallsplanen är ett viktigt instrument för att genomföra avfallspolitiken på nationell och kommunal nivå. Utifrån planens syfte att beskriva Sveriges arbete ger förslaget en överblick över mål, styrmedel och åtgärder. Vi anser dock inte att planen kommer att fungera som stöd i vårt framtida arbete.

En plan utan djupgående utvärderingar och analyser av den föregående planen, riskerar att lyckas sämre med sin måluppfyllnad. Vi saknar följande perspektiv i planen:

 • En fokusering på resursanvändningen både vad gäller klimatnyttan och resurseffektivitet. Avfallshantering och återvinning är mer än ett renhållningsproblem. Produktion av material från återvunnen råvara har betydande klimatfördelar jämfört med produktion av material från primär råvara. Vidare uppstår en värdeförlust dels för att material ofta går förlorat och dels för att kvalitén på materialet försämras.
   
 • Ett mer näringspolitiskt perspektiv i fråga om återvinning och avfallshantering. För att nå flera av målen är teknikutveckling och innovation nödvändigt, vilket kräver engagemang och aktiv medverkan från industrin. Industrins engagemang i teknikutveckling grundas på förväntad lönsamhet från investeringar i sådan verksamhet. Detta uppnås genom en långsiktig avfallspolitik så att det privata näringslivet vågar investera.
   
 • Avfallsplanen måste peka på ett antal utmaningar och sedan lämna det öppet för näringslivet att komma med lösningar. Då är det viktigt att säkra teknikneutralitet och stimulera innovation så den blir lösningsfokuserad, dvs att våga se marknadens potential att lösa problemen.
   
 • Olika styrmedel måste analyseras för att underlätta omställningen för att Sveriges ska flytta sig uppåt i avfallshierarkin. Exempelvis incitament som premierar användning av återvunna råvaror, krav på återvunna material vid offentliga upphandlingar, lagkrav på sortering av allt avfall, krav på design för återvinning mm.
   
 • Hur avfallsplanen ska beaktas i samhällsplaneringen eftersom återvinning och avfallshantering är centralt för en hållbar stadsutveckling.