Naturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom Uppdrag om
producentansvaret för förpackningar; diarienummer KN2023/0273.

Sammanfattningsvis delar vi Naturvårdsverkets uppfattning att ändringarna är nödvändiga för att
förpackningssystemet ska fungera som det är tänkt från och med 1 januari 2024. Vi föreslår också att Naturvårdsverket inrättar en samverkansgrupp där praktiska frågor kring
implementeringen av förpackningsförordningen diskuteras regelbundet, förslagsvis två
gånger per år.

Syftet med samverkansgruppen är att i ett tidigt skede identifiera frågor som
kan skapa barriärer i systemet för att det skall fungera i enlighet med det bakomliggande
direktivet. Forumet kan bidra med viktig input till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag i
frågan. Förslagsvis medverkar godkända producentansvarsorganisationer, berörda
branschföreningar och företrädare för referenskommuner i samverkansgruppen.