Producentansvar för textil, SOU 2020:72

ÅI är positiva till regeringens ambition att skapa mer cirkulära textilflöden genom att införa ett producentansvar. Förslaget kommer att kunna tillgängliggöra mer textil för återbruk och materialåtervinning och minska förbränningen av textilier. Samtidigt presenterar utredningen inte någon analys kring vilken utveckling som behövs för att återvinningsteknikerna ska kunna svara upp mot det stora textilflödet som inte kommer att återbrukas. 

Vi ser en risk i att utredningen har fokuserat för lite på materialåtervinningen som en nödvändighet för att textilier inte ska fortsätta att förbrännas. En stor del av textilflödet kommer tyvärr inte att kunna återbrukas. En ökad återanvändning av textil är centralt och viktigt för högsta möjliga klimatnytta, men det är fortfarande en förlängning av ett linjärt flöde. Om det linjära flödet i slutledet ska kunna ersättas av ett cirkulärt flöde måste materialåtervinningen säkerställas.

För att textila material ska kunna cirkulera i högre utsträckning behövs förändringar i design och materialval, förbättrade spårbarhetstekniker, ekonomiska incitament för ökad användning av återvunnen textilråvara, storskaliga flöden på en öppen marknad och en uppskalning av de återvinningstekniker som forskningen redan har tagit fram. Detta behöver ett producentansvar för textil ta hänsyn till. Nedan sammanfattas ÅI:s synpunkter och förslag. Dessa utvecklas sedan vidare i efterföljande texter.

Materialåtervinningsmålet behöver omformuleras till specifika mål

  • ÅI föreslår att målet om att minst 90 viktprocent av textilavfallet som insamlingssystemet samlar in ska återanvändas eller återvinnas redan år 2028 ändras. Målet bör istället formuleras om till flera olika succesivt stegrande mål för de olika specifika textila material och produkter som ska samlas in.
  • ÅI föreslår också att återvinningsmålen ska ställas mot producent i termer av ”X procent av textilier som sätts på marknaden”, istället för ”y procent av insamlade textilier”.

Återvinningsbarhet och användning av återvunnen textilråvara måste premieras

  • ÅI föreslår att producentansvarssystemet ska samarbeta nära forskning och återvinningsföretag för att kunna premiera satsningar på uppskalning av anläggningar för nya textilåtervinningstekniker.
  • ÅI föreslår att producentansvarssystemet ska premiera textilier som är designade för återvinning med marknadens befintliga återvinningstekniker ekonomiskt. Detta kan exempelvis göras genom designkrav eller differentierade avgifter inom ramen för systemet.
  • ÅI föreslår att producentansvarssystemet ska premiera producenter som använder återvunnen textilråvara i sin tillverkning med ekonomiska incitament inom ramen för systemet.

Textilflödena är globala

  • ÅI föreslår att regeringen verkar mer aktivt för införandet av ett producentansvar för textil på europeisk nivå. När det nationella producentansvaret väl har införts bör erfarenheten av det svenska systemet spridas aktivt på europanivå.
  • ÅI föreslår att regeringen driver på en utvidgning av EU:s ecodesigndirektiv till att omfatta textil, samt att EU inför krav på användning av återvunnen textilråvara i textilprodukter.

Behov av ytterligare konsekvens- och kostnadsutredningar

  • ÅI föreslår att utredningen kompletteras med ytterligare kostnadsanalyser för insamling och återvinning så att producenterna får en korrekt bild av kostnader och kan starta upp systemet på ett bra sätt.
  • ÅI föreslår att utredningen kompletteras med en djupare konsekvensanalys kring både cirkularitet, miljö- och klimatnytta.

Ladda ner Återvinningsindustriernas remissvar i sin helhet genom att klicka här: Producentansvar för textil