Rapportering och sanktionsavgifter

ÅI ser generellt positivt på EU:s reviderade avfallsdirektiv då syftet med direktivet är att förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.Tillgång till tillförlitliga data av hög kvalitet om avfall är en viktig faktor för affärsutvecklingen inom återvinningsindustrin och för tillväxten av cirkulära lösningar. Det är därför viktigt att data samlas in, kommuniceras och hanteras på ett konkurrensneutralt sätt av myndigheter.

Nedan ser ni en av våra synpunkter, övriga kan ni läsa i bilagan. 

ÅI avstyrker förslaget om att kommunalt avfall skall rapporteras in till Avfall Web, som är ett system framtaget av en branschorganisation för kommunala bolag. (Avfall Sverige företräder kommunala avfallsbolag som många gånger konkurrerar med privata avfallsaktörer). Förslaget reser frågetecken kring sekretess av affärshemligheter. ÅI har också svårt att se hur detta system skall samverka med andra system som Naturvårdsverket nu bygger upp för rapportering av andra avfallsströmmar, exempelvis för spårbarhet mm.