Sänkt skatt på plastbärkassar

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över förslaget om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024, Fi 2023/01508.

I promemorian anges skälet till regeringens förslag att sänka skatten på plastbärkassar vara att skatten till viss del leder till en övergång till andra bärkassar som kan innebära en ökad resursförbrukning. I detta sammanhang vill vi lyfta fram att återvunnen plast innebär en mindre resursförbrukning än nytillverkad plast. Återvunnen plast har även en lägre klimatpåverkan än nytillverkad plast.

För att minska resursförbrukningen bör det därför vara lämpligt att i så stor utsträckning som möjligt driva mot plastbärkassar av återvunnen plast. Vi förslår därför att skatten differentieras så att plastbärkassar som innehåller minst 75 % återvunnen plast får en lägre skatt än plastbärkassar tillverkade av ny plast.

Som första alternativ skulle vi föredra att skatten för nytillverkade plastbärkassar lämnas oförändrad, medan plastbärkassar som består av minst 75 % återvunnet material beskattas med 50 öre per plastbärkasse. Som andrahandsalternativ föreslår vi att skatten för plastbärkassar av ny plast läggs på 50 öre i enlighet med förslaget i promemorian, medan skatten för plastbärkassar av återvunnen plast läggs på 5 öre per plastbärkasse.

Genom differentieringen drivs övergången till en cirkulär ekonomi på, klimatpåverkan från plasttillverkningen minskar och Sverige kan leva upp till åtagandena i EU-lagstiftningen.   

Ladda ner hela remissvaret nedan: