Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över utredningen Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid, SOU 2022:48.

Vi välkomnar en ny och samlad befogenhetsreglering för Tullverket och tulltjänstemän, samt att Tullverkets roll tydliggörs. Det är positivt att Tullverkets befogenhet att utreda brott blir tydligare samt att förutsättningarna för ett underrättelsebaserat arbete stärks. Vidare tillstyrker vi förslaget att ge tulltjänstemän samma generella rätt att stoppa fordon och andra transportmedel som en polisman eller kustbevakningstjänsteman har. Slutligen tillstyrker vi att Tullverket får ökade befogenheter att ge biträde vid brott som upptäcks i
kontrollverksamheten.

Ladda gärna ner hela remissvaret nedan