Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

20 december 2018

Återvinningsindustrierna har följande synpunkter på förslaget:

• Vi instämmer i förslaget att undanta de föreslagna verksamheterna

• Det är viktigt att tydliggöra att avfallslagstiftningen syftar till att säkerställa avfallshanteringen. För återvinningsbranschen innebär det att seriösa aktörer återfinns i hela avfallsledet.

• Om avfallet ska upphöra att vara avfall måste detta säkerställas genom nationella End of waste-kriterier. Miljö- och Energidepartementet bör därför ge Naturvårdsverket i uppdrag att skapa tydliga end-of-waste-kriterier för de material som vi redan idag enkelt skulle kunna återanvända och som då inte omfattas av avfallslagstiftningen. Andra länders erfarenheter kan vara till stor nytta i detta arbete.