Yttrande över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

28 juni 2019

Det är dags för ett paradigmskifte, från linjära till cirkulära materialflöden. Återvinningsindustrierna stödjer den generella ansatsen att förutsättningarna för genomförandet av Agenda 2030 behöver stärkas, liksom att arbetet med hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social – förblir mycket viktigt även efter år 2030. Vi är positiva till många av de förslag och bedömningar som tas upp i betänkandet.

Dock har vi följande generella synpunkt. Vi anser att:
-Den cirkulära ekonomin måste än mer tydliggöras vid utformningen av insatserna för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Läs hela yttrandet: