Yttrande över förslag till EU-förordning om batterier

Återvinningsindustriernas inställning till den föreslagna EU-förordningen för batterier är i huvudsak positiv. Att man valt att föreslå en förordning istället för direktiv är i sig positivt då det ökar förutsättningarna för att lagstiftningen skall få genomslag i hela unionen och göra hanteringen av batterier förutsebar. Detta är särskilt viktig för att lagstiftningen ska få genomslag i alla medlemsländer.

Användningen av återvunnet material behöver öka och kommissionen föreslår mål för återvinning av batterier och för andel återvunnet material i batterier. Vi tycker det är mycket positivt att EU nu för första gången föreslår krav på återvunnet material i nya produkter. Det är ett viktigt cirkulärt steg framåt på europanivå och ett förslag som ligger helt i linje med Sveriges strategi och handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

Läs Återvinningsindustriernas remissvar i sin helhet här: https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2021/03/EU-förordningen-om-batterier-mars-2021-3.pdf