Yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar, diarienummer KN2023/03536. Vi anser att det är bra att klargöra ansvaret för den som driver ett marknadsdrivet system för materialåtervinning och får samla in utsorterat förpackningsavfall från verksamheter.

Vi ser dock att formuleringen i Naturvårdsverkets förslag till formulering av tredje punkten, 14 §, 7 kap. i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar kan läsas som att den som driver ett marknadsdrivet system för materialåtervinning och får samla in utsorterat förpackningsavfall från verksamheter själv måste ha en anläggning för materialåtervinning. De flesta återvinningsföretag som samlar in verksamheters förpackningsavfall kan inte själva återvinna alla typer av förpackningar, utan säljer avfallet vidare till andra återvinnare. Detta innebär att mer förpackningsavfall kan materialåtervinnas.

Ladda ned PDF:en nedan och läs yttrandet i sin helhet.