Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att driva på materialåtervinningen. Att utnyttja de resurser som finns i material och produkter som finns på marknaden är viktigt inte bara för att nå målen i EU-lagstiftningen, utan framför allt för att minska utsläpp av växthusgaser och minska belastningen på den biologiska mångfalden.

Utifrån detta perspektiv är det positivt att Naturvårdsverket i sina kommentarer inte endast fokuserar på kommunalt avfall, utan även inkluderar icke-kommunalt avfall.

Läs hela remissvaret nedan: