Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Kriteriet yrkesmässig och kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att motverka illegal avfallshantering och säkerställa en miljömässigt och hälsomässigt korrekt hantering vid transport av avfall. Vi anser att flera av förslagen i Naturvårdsverkets skrivelse är mycket bra och kommer att försvåra möjligheten för oseriösa aktörer att verka på marknaden. Vi föreslår avslutningsvis i denna remiss ytterligare en förändring för avfallstransporter med fartyg i internationell sjöfart som ligger i linje med Naturvårdsverkets förslag.

Nedan kan du läsa yttrandet i sin helhet: