Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet. Att motverka oseriösa aktörers möjlighet att verka på marknaden är viktigt, både för att minska avfallsbrottsligheten och för att säkerställa en sund och konkurrenskraftig marknad för ökad återvinning.

Utöver förslagen som nämns i denna remiss vill Återvinningsindustrierna lyfta fram att tillsynen måste ges bättre förutsättningar att kontrollera att kraven som ställs vid anmälan uppfylls. Vi anser också att det för att stävja avfallsbrottsligheten behövs mer resurser för uppsökande tillsyn. Återvinningsindustrierna föreslår att tillsynen för all avfallshantering flyttas till länsstyrelsenivå med ökad resurstilldelning för länsstyrelserna att bedriva tillsyn. Vi bedömer att detta skulle ge en mer effektiv och likvärdig tillsyn och att det i sin tur skulle försvåra för oseriösa aktörer på marknaden.

Läs hela remissen nedan: