Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har svarat på remissen av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Generellt är vi positiva till slutsatserna i Naturvårdsverkets analys…

Continue ReadingHantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15, dnr M2022/00841. Sammanfattningsvis saknar vi både förslag kring, och fokus på, materialåtervinningens betydelse för att minska…

Continue ReadingMiljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

EU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna, ÅI, har skickat in ett yttrande över EU kommissionens förslag till reviderad förordningom transporter av avfall COM (2021) 709; diarienummer M2021/02353. Sammanfattande synpunkter på utredningens förslagÅI stödjer de övergripande…

Continue ReadingEU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande till Miljödepartementet över promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. ÅI avstyrker utredningens förslag i sin helhet. Anledningarna till detta…

Continue ReadingEn förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter